Aktualności

Strona 1 z 7  » »»

Dzieło Izaaka Waltona – autorem jednego rozdziału jest jego przyjaciel Charles Cotton - po raz pierwszy ukazało się drukiem w 1653 roku w Anglii i od tego czasu miało blisko 500 wydań w świecie – więcej miała tylko Biblia.

Więcej

Warto przypomnieć, że dwa lata temu pojawił się nowy, ciekawy magazyn dla muszkarzy „Sztuka Łowienia“. Kolegów, którzy do tej pory nie mieli go w ręku, zachęcam do sięgnięcia po niego...

Więcej

Wszystkim zainteresowanym, zarówno przyłączeniem się do nas, jak również innym ciekawym świata prezentujemy poniżej Regulamin, czyli oficjalny zapis tego, jak działamy na co dzień...

Regulamin Klubu Wędkarskiego "Pstrąg"

§ 1

Klub Wędkarski "Pstrąg" powstał na zebraniu założycielskim 19.05.1985 przy kole PZW Przymorze w oparciu o Ramowy Regulamin Klubu Zainteresowań Wędkarskich wydany przez Z.G. PZW oraz w oparciu o uchwałę nr 44 Prezydium Z.G. PZW z dnia 26.10.1981 dotyczącą możliwości powoływania takich klubów wewnątrz kół PZW.

§ 2

Regulamin Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" jest zgodny z uchwałą nr 76 Z.G. PZW z 02.09.1995 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Klubów Wędkarskich PZW.

§ 3

Klub Wędkarski "Pstrąg" powstał dla stworzenia wszystkim członkom Klubu optymalnych możliwości realizacji statutowych celów PZW oraz zaspokajania osobistych zainteresowań wędkarskich w kierunku poznawania ryb rodziny łososiowatych i lipienia.

§ 4

Cele działalności Klubu Wędkarskiego "Pstrąg": 1) tworzenie warunków do stałego podnoszenia poziomu etyki wędkarskiej członków Klubu; 2) integrowanie środowiska wędkarzy łowiących ryby łososiowate i lipienia; 3) efektywna walka z kłusownictwem nad wodami krainy ryb łososiowatych Okręgu PZW Gdańsk, ze szczególnym uwzględnieniem rzek Radunii i Wdy; 4) ewidencjonowanie i dążenie do likwidacji źródeł zanieczyszczeń wód krainy ryb łososiowatych; 5) pomoc w zagospodarowaniu wód krainy ryb łososiowatych w Okręgu PZW Gdańsk; 6) prowadzenie pracy z młodzieżą, a w konsekwencji jej nabór w szeregi Klubu; 7) prowadzenie i organizowanie turystyki i sportu wędkarskiego w dziedzinach muszkarstwa i spinningu; 8) organizowanie spotkań, dyskusji oraz szkoleń związanych z połowem ryb łososiowatych; 9) organizowanie współzawodnictwa w ramach Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" w celu stałego wyłaniania kolegów posiadających największe umiejętności i osiągnięcia sportowe w muszkarstwie i spinningu; 10) pomoc w skompletowaniu niezbędnego sprzętu do połowu ryb łososiowatych i lipienia; 11) popularyzacja połowów ryb łososiowatych i lipienia oraz działalności Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" w Okręgu PZW Gdańsk.

§ 5

Członkiem Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" może zostać członek PZW, który zadeklarował chęć wstąpienia do Klubu, opłacił wpisowe i składki oraz zaliczył roczny staż kandydacki.Kandydatowi na członka Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszego Regulaminu z wyłączeniem punktów 1) i 5), a także spoczywają na nim obowiązki wynikające z § 7.O przyjęciu do Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" decyduje Zarząd Klubu w drodze głosowania większością 2/3 głosów. Decyzja Zarządu jest ostateczna.Zarząd może odmówić przyjęcia do Klubu kandydata w następujących przypadkach: 1) kandydat został ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu organizacyjnego PZW; 2) kandydat został ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń lub sąd powszechny za naruszenie przepisów o rybołówstwie; 3) kandydat nie zaliczył stażu.

§ 6

Członek Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" ma prawo: 1) wybierać i być wybieranym do Władz Klubu; 2) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu; 3) poddawać ocenie działalność i Władze Klubu, a także wysuwać postulaty i propozycje do Władz Klubu oraz zwracać się z pytaniami i skargami; 4) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego; 5) nosić Odznakę Klubu.

§ 7

Do obowiązków członka Klubu Wędkarskiego "Pstrąg" należy: 1) branie czynnego udziału w pracach Klubu poprzez realizowanie celów Klubu; 2) przestrzeganie Regulaminu Klubu i postanowień Władz Klubu; 3) ochrona własności Klubu; 4) godne reprezentowanie Klubu; 5) branie udziału w zawodach organizowanych przez Klub Wędkarski "Pstrąg"; 6) prowadzenie kart ewidencyjnych złowionych ryb łososiowatych i lipieni.

§ 8

Członkostwo w Klubie Wędkarskim"Pstrąg" ustaje na skutek: 1) wystąpienia z Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Klubu; 2) skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach: - popełnienia przez członka Klubu wykroczeń, o których mowa w § 5 pkt 1) i 2); - poważnego naruszenia Regulaminu Klubu; - nie wypełniania obowiązków wynikających z § 7, bez uzasadnienia; - nie opłacenia w terminie składki członkowskiej.

§ 9

Klub Wędkarski "Pstrąg" działa przy Z.O. PZW Gdańsk.

§ 10

Środki finansowe Klubu pochodzą z następujących źródeł: 1) składki członków Klubu; 2) wolne datki przekazane przez sponsorów; 3) dotacje Z.O. PZW Gdańsk. Środki finansowe Klubu "Pstrąg" mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność klubową, z wyjątkiem przypadku likwidacji Klubu.

§ 11

Klub Wędkarski "Pstrąg" może otrzymać w opiekę lub użytkowanie zbiorniki wodne lub odcinki rzek w celu ochrony środowiska wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem rybostanu oraz prowadzenia gospodarki wędkarskiej.Klub może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego PZW oraz inne materiały i środki eksploatacyjne PZW.Klub może przyjąć w użytkowanie sprzęt i inne środki, których właścicielami pozostają osoby fizyczne lub prawne.Osoby fizyczne lub prawne, które przekazały w użytkowanie Klubu sprzęt i inne środki trwałe mogą go wycofać przed upływem dwóch lat, po tym terminie przechodzą one na własność Klubu.

§ 12

Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustalana jest podczas Walnego Zebrania Członków Klubu "Pstrąg". Walne Zebranie Członków Klubu "Pstrąg" zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku.

§ 13

Władzami Klubu Wędkarskiego"Pstrąg" są: 1) Walne Zebranie Członków Klubu; 2) Zarząd Klubu; 3) Komisja Rewizyjna Klubu. Działalnością Klubu kieruje Zarząd Klubu powoływany przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres 2 lat w składzie: 1) Prezes; 2) Zastępca Prezesa; 3) trzech do sześciu członków Zarządu. Walne Zebranie Członków Klubu powołuje trzyosobową Komisję Rewizyjną Klubu, której zadaniem jest kontrola działalności gospodarczej i finansowej Klubu.Walne Zebranie Członków Klubu uchwala szczegółowy Regulamin Klubu, który powinien być zgodny z postanowieniami PZW.

§ 14

Likwidacja Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków.

§ 15

Powyższy Regulamin zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Klubu "Pstrąg" w dniu 07.02.2001.